Histamina

Histamina

Histamina jest biogenną aminą o działaniu plejotropowym. Uwalniają ją niektóre komórki organizmu pod wpływem pewnych czynników, przeważnie alergenów. Histaminę zalicza się także do hormonów tkankowych. Histamina – synteza Do produkcji tego hormonu tkankowego dochodzi na drodze dekarboksylacji aminokwasu histydyny. Wymienioną reakcję katalizuje enzym o nazwie dekarboksylaza L-aminokwasów aromatycznych. Można zatem podsumować, że substancję zalicza się […]