Mechanizm powstawania bólu

Mechanizm powstawania bólu

Mechanizm powstawania bólu jest procesem wysoce złożonym. Ból określa się jako nieprzyjemne wrażenie czuciowe (fizyczne lub emocjonalne) wiążące się nieodłącznie z dyskomfortem. Mimo tego, że każdy stara się raczej unikać doznań bólowych, pełnią one w naszym życiu bardzo ważne funkcje. Między innymi chronią przed chorobami i nadmiernymi uszkodzeniami tkanek oraz wskazują na toczące się, ewentualne […]

Proteoliza

Proteoliza to zjawisko obejmujące enzymatyczne rozszczepienie wiązania peptydowego, przy udziale enzymów proteolitycznych. W świetle najnowszych badań degradacja białek jest niezbędnym elementem regulatorowym w metabolizmie komórki, zachodzącym niemal ustawicznie w każdym jej przedziale. Proteoliza wewnątrzkomórkowa odgrywa ważną rolę w procesach katabolicznych.   Jak przebiega proteoliza? Proteoliza zachodzi pod wpływem enzymów: endopeptydazy; aminoacylopeptydohydrolazy; karboksypeptydazy. Systematyczna nazwa enzymów […]

Deaferentacja

Deaferentacja to fizjologiczne odcięcie dopływu impulsów do ośrodków czuciowych, np. do rdzenia kręgowego w wyniku uszkodzenia korzeni grzbietowych. Ból deaferentacyjny określa się jako piekący, palący i przeszywający, a jego leczenie wcale nie jest takie proste.   Co to jest aferentacja? Aby zrozumieć czym jest deaferentacja, warto wcześniej zapoznać się z terminem aferentacji. Otóż aferentacja jest […]

Defekacja

Defekacja

Defekacja to termin odnoszący się do fizjologicznego zjawiska oddawania stolca. U ssaków i człowieka proces ten zachodzi wskutek działania tłoczni brzusznej, przy jednoczesnym okresowym rozluźnianiu zwieraczy odbytu. Czynność jest warunkowana przez autonomiczny układ nerwowy. Defekacja a układ nerwowy Rozciągnięcie ścian odbytnicy przez masy kałowe zapoczątkowuje odruchowy skurcz jej mięśni i parcie na stolec. U ludzi […]

Fizjologiczne działanie zabiegów wodoleczniczych

Działanie zabiegów wodoleczniczych

Działanie zabiegów wodoleczniczych może zależeć od wielu czynników. Na ich skuteczność może wpływać nawet temperatura wody. Nie ma jednak wątpliwości, że działanie zabiegów z wykorzystaniem wody jest wszechstronne i korzystne. Zobacz również: kąpiele lecznicze jako element medycyny uzdrowiskowej Działanie zabiegów wodoleczniczych  Działanie zabiegów wodoleczniczych zależy między innymi od: temperatury wody; wielkości powierzchni ciała, ponieważ bodziec jest […]

Prawo Webera

Prawo Webera

Prawo Webera jest jednym z podstawowych praw psychofizycznych i zostało odkryte w 1849 roku przez E.H. Webera.   Prawo Webera Skuteczne są tylko bodźce równe lub większe od progowych, a ich efekt jest wprost proporcjonalny do intensywności. Ocena jest odczuciem subiektywnym i nie odpowiada wartości absolutnej bodźca. Odczuwanie minimalnej różnicy między wartościami dwóch bodźców określamy […]

Reguła Ficka

Reguła Ficka

Reguła Ficka odnosi się do ilość krwi przepływającej przez serce człowieka w jednostce czasu (Q). Równa się ilości tlenu pobranego przez organizm (VO2) podzielonej przez różnicę tętniczo-żylną zawartości tlenu we krwi (AVD O2). Reguła Ficka Równanie prezentuje się następująco: Q = VO2/AVD O2 Przykłady: VO2 = 250 ml • min-1 AVD O2 = 50 ml/l […]

Hiperplazja mięśni

Hiperplazja mięśni

Hiperplazja mięśni to zwiększenie liczby włókien mięśniowych. Siłowe czy wytrzymałościowe ćwiczenia prowadzą do rozmnażania się komórek satelitarnych, a proces ich różnicowania można obserwować zarówno w włóknach uszkodzonych, jak i w włóknach wykazujących minimalne uszkodzenie. Dowodzi to, że hiperplazja mięśniowa występuje w ludzkich mięśniach szkieletowych. Pojęcie hiperplazji Warto wiedzieć, że pojęcie hiperplazji nie odnosi się wyłącznie […]

Obciążenie bezwzględne

Obciążenie bezwzględne jest pojęciem ściśle związanym z fizjologią człowieka, ponieważ określa ilość energii wydatkowanej przez organizm w jednostce czasu, czyli moc. W skrócie, to pomiar wydatku energetycznego i należy do sposobów oceny ciężkości pracy.   Obciążenie bezwzględne – charakterystyka Tego rodzaju obciążenie może być wyrażane w jednostkach objętości tlenu pochłanianego przez organizm na minutę lub […]

Obciążenie względne

Obciążenie względne określa stosunek pomiędzy zapotrzebowaniem na tlen podczas wykonywania określonej pracy, a maksymalnym pobieraniem tlenu przez organizm. Pojęcie to wiąże się zatem z fizjologią człowieka.   Obciążenie względne – charakterystyka Istnieje wiele definicji opisujących obciążenie względne. Zgodnie z jedną z nich, jest to iloraz zapotrzebowania na tlen podczas wysiłku fizycznego i maksymalnego poboru tlenu […]