Fotodepilacja Wrocław

Skrót KOS pochodzi od wyrazów: katoda, otwarcie, skurcz. Wiąże się z reakcjami układu nerwowo-mięśniowego na prąd stały. Aby zrozumieć to pojęcie warto zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat elektrodiagnostyki.

Zobacz również: Prawo skurczu Erba

Elektrodiagnostyka w fizykoterapii

Ta dziedzina postępowania lekarskiego obejmuje metody badania pobudliwości nerwów i mięśni przy użyciu prądu stałego oraz prądów impulsowych. Jej celem jest wykazanie zmian pobudliwości, które zachodzą w układzie nerwowo-mięśniowym w różnego rodzaju stanach chorobowych.

Wyniki uzyskane z badań elektrodiagnostycznych pozwalają określić, czy proces chorobowy toczy się w nerwie czy w mięśniu. Dodatkowo wskazują na stopień uszkodzenia i umożliwiają wnioskowanie o rokowaniu.

Rola KOS w elektrodiagnostyce

Wszystkie metody stosowane w elektrodiagnostyce układu nerwowo-mięśniowego polegają na pobudzeniu mięśni lub nerwów odpowiednim rodzajem prądu. Można je podzielić na ilościowe oraz jakościowe. Metody ilościowe oparte są na ilościowym określaniu wielkości fizycznych, które stanowią miarę pobudliwości mięśnia, jakościowe natomiast polegają na obserwacji rodzaju i siły skurczu mięśnia w odpowiedzi na impulsy prądu elektrycznego.

KOS wiąże się z metodami jakościowymi.

Sklep Spirulina

Zgodnie z prawem Du Bois Reymonda prąd stały nie wywołuje skurczu mięśnia, ponieważ nie zachodzi zmiana jego natężenia. Skurcz zatem może wystąpić tylko przy zamykaniu i otwieraniu jego obwodu.

Najsilniejszy skurcz uzyskuje się przy zamykaniu obwodu w wypadku, gdy katoda jest elektrodą czynną. Sytuację taką określa się skrótem KZS. Odwrotną sytuację opisuje skrót AZS, który wskazuje anodę jako elektrodę czynną. Zależność między obydwiema sytuacjami można wyrazić zapisem: KZS > AZS.

Przy otwieraniu obwodu – w sytuacji, gdy elektrodą czynną jest katoda – skurcz będzie słabszy niż w przypadku, gdy byłaby nią anoda. Można zatem zapisać, iż AOS > KOS.

Jak silny jest KOS?

Zależności określone prawem skurczu można przedstawić następująco:

  • słaby prąd – KZS;
  • średni prąd – KZS, AZS, AOS;
  • silny prąd – KZS, AZS, AOS, KOS.

Oznacza to, że w KOS posiada najmniejszą wartość – porównując do AZS, KZS i AOS. Aby uzyskać skurcz w tym przypadku konieczne jest użycie bardzo silnego prądu.

Bibliografia

  1. Mika T., Fizykoterapia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1996.
  2. Kasprzak W., Mańkowska A., Fizykoterapia, medycyna uzdrowiskowa i SPA, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2008.

Aktualizacja:

Rehabilitacja Wrocław